Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 387 guests and 
1 member online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> SHARP >> AR201 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

SHARP AR201
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, Italian, Spanish, Russian, Polish
Price: $4.99

Description of SHARP AR201 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, Italian, Spanish, Russian, Polish

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 WJAVE7 PANASONIC Owner's Manual by Nils Berglund;
Super nice! Good to have a manual in digital format.
 TARW344 ONKYO Owner's Manual by Gary Spake;
Great job supplying the manual. Many of these products weerepretty obscure, so it was great that you had the manual for it!
 XL-R5010 JVC Owner's Manual by james dawson;
Great manual, would not have been able to operate my machine without it!! James Dawson August 18, 2012
 NN-C777 PANASONIC Owner's Manual by Diane Schmitz;
excellent value & price! Includes everything you need to know about the NN-C777! I would buy this again.
 SEA-33 JVC Owner's Manual by paul schroons;
Very satisfied! I was searching for several days, but nope; till I discovered your webside and there it was at a very reasonable price. Keep up the good work! Paul Flanders

Text excerpt from page 8 (click to view)
NAZWY CZ

CI I ICH FUNKCJE

Widok ogólny

Na rysunku obok pokazany jest pulpit sterowniczy kopiarki AR-163. Poni ej pokazany jest fragment odpowiadaj cy kopiarkom AR-201/AR-206.

1. Przycisk i wska nik INTERRUPT ( Przerywa kopiowanie.

) (s. 27)

13. Przycisk i wska nik B/W REVERSE ( Przyci nij, eby wykona kopi w negatywie.

) (s. 25)

2. Licznik kopii Wy wietla okre lon liczb kopii w stanie gotowo ci oraz liczb kopii pozosta ych do wykonania, w trakcie pracy. 3. Wska nik ZOOM (s. 17) wieci, je li wybrana zosta a jedna z niestandardowych skal odwzorowania. 4. Przycisk wy wietlania skali odwzorowania ( (s. 17) Przyci nij w trybie gotowo ci, eby na liczniku kopii wy wietli aktualnie wybran skal odwzorowania. 5. Przyciski p ynnej regulacji skali (s. 17) U yj, eby wybra dowoln skal odwzorowania od 50% do 200% ze skokiem %. 6. Przycisk PAPER SIZE ENTER ( 7. Przycisk AUDIT CLEAR (ACC.#-C) (s. 13) Zamyka otwarte konto. 8. Wska niki PAPER SIZE Sygnalizuj aktualnie wybrany format papieru. 9. Wska niki usterki :Wska nik przegl du okresowego (s. 39) :Wska nik wymiany adunku z tonerem (s. 30) :Wska nik wymiany b bna (s. 32) :Wska nik braku papieru (s. 0) :Wska nik zaci cia papieru (s. 34) 10. Wska nik POWER SAVE ( ) (s. 47) wieci, gdy kopiarka znajduje si w trybie oszcz dzania energii. 11. Wska nik SPF (s. 60) wieci, gdy w pojemniku SPF'u znajduj si orygina y. 12. Wska nik przepe nienia pó ki ko cowej Sygnalizuje, e górna pó ka ko cowa jest pe na (Je li zosta zainstalowany opcjonalny zespó sortuj cy.). ) (s. 12) U yj do okre lenia formatu papieru w pojemniku. )

14. Przycisk i wska nik XY-ZOOM ( ) (s. 23) Przyci nij, eby niezale nie zmieni skal odwzorowania pionowego lub poziomego. 15. Przycisk i wska niki SORT/GROUP ( ) (s. 67) Przyci nij, eby wybra tryb sortowania lub grupowania, o ile zainstalowany jest opcjonalny elektroniczny zestaw sortuj cy oraz SPF. 16. Wska nik ORIGINAL DATA ( ) Pulsuje, gdy pami kopiarki zostanie zape niona zeskanowanymi dokumentami. (Wska nik ten jest u ywany, gdy opcjonalny elektroniczny zestaw sortuj cy oraz SPF s zainstalowane.) 17. Przycisk i wska niki 2 IN 1 / 4 IN 1 ( (s. 69) Przyci nij, eby wybra tryb pracy 2 IN lub 4 IN . (Funkcja dzia a, je li zainstalowany jest opcjonalny elektroniczny zestaw sortuj cy i SPF.) )

18. Przycisk i wska niki AUTO/MANUAL/PHOTO ( ) (s. 14) U yj, eby wybra kolejno tryby ustalania kontrastu: AUTO, MANUAL lub PHOTO. 19. Przycisk i wska niki LIGHT ( ) i DARK ( ) (s. 15) U yj, eby wyregulowa kontrast w trybie MANUAL lub PHOTO. 20. Przyciski cyfrowe U yj, eby okre li po dan liczb kopii, lub aby dokona ustawie programów kopiarki. 21. Przycisk zero U ywaj go jako klawisza cyfrowego do podawania liczby kopii. Przyci ni ty podczas kopiowania ci g ego powoduje wy wietlenie liczby kopii wykonanych podczas aktualnej pracy. Przyci ni ty w trybie gotowo ci powoduje wy wietlenie liczby wszystkich wykonanych dotychczas kopii.

6

You might also want to buy

$4.99

AR-201 SHARP
Parts Catalog

Parts Catalog only. It's available in PDF format. Useful, if Your equipment is broken and You need t…

$4.99

AR201 SHARP
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.169 - Number of Queries: 115 - Query Time: 0.027