Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 316 guests and 
3 members online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> SHARP >> XL-S10H Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

SHARP XL-S10H
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Hungarian, Slovak
Price: $4.99

Description of SHARP XL-S10H Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Hungarian, Slovak

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 CPS201 CASIO Owner's Manual by Nancy Whalen;
I am very happy with the owner's manual. I bought a used Casio and was so relieved that I was able to get a hold of a owner's manual. It was very easy to download the manual and I had no problems with printing it. Thank you! Nancy Whalen
 TK-1070E JVC Owner's Manual by Nils Thei;
The purchased manual is an high-quality scan of the original JVC paper-based Owner´s Manual. I am very satisfied!
 TF 115-IB NOVAMATIC Owner's Manual by Pierre-Alain Humberset;
Very satisfied with received document, all is right, Thank You very much, it was a Pleasure to work with You.
 TU-580RD DENON Owner's Manual by Frans van den Einde;
great site, the most easy and fastest way to find the manual you need, no 5 star because the manual was only available in german, but I speak german as well so no problem for me.
 BDP-LX70A PIONEER Owner's Manual by warren veale;
thanks for this download i got a pioneer bdp-lx70a blu-ray player and it had no manual i search everywhere on the internet and came across owner-manuals.com and i found that it was so easy to find and downloaded from this site if i ever need a manual again this would be the first place that i would come too thanks guys

Text excerpt from page 22 (click to view)
XL-S10H

Operacje sterowane zegarem (ci g dalszy)
7
O okre lonej godzinie rozpocznie si odtwarzanie. Poziom g o no ci b dzie narasta stopniowo, a do momentu osi gni cia poziomu ustawionego przed prze czeniem urz dzenia do trybu gotowo ci. Po godzinie od rozpocz cia odtwarzania urz dzenie prze czy si do trybu gotowo ci. Jednak je li czas odtwarzania p yty CD nie b dzie przekracza jednej godziny, urz dzenie prze czy si do trybu gotowo ci po zako czeniu odtwarzania. Anulowanie wy cznika czasowego: Naci nij przycisk ON/STAND-BY, gdy na wy wietlaczu b dzie widoczny wska nik âSLEEPâ. eby anulowa wy cznik bez prze czania urz dzenia do trybu gotowo ci, naci nij kilkakrotnie przycisk, dopóki na wy wietlaczu nie pojawi si napis âOFFâ. Sprawdzenie czasu pozosta ego do wy czenia: Naci nij jeden raz przycisk SLEEP, gdy wy cznik czasowy b dzie uruchomiony. Czas pozosta y do wy czenia b dzie widoczny na wy wietlaczu przez oko o 5 sekund.

POLSKI

Funkcje zaawansowane
8

Wy czenie lub zmiana zaprogramowanej operacji: Wykonaj od pocz tku wszystkie czynno ci z opisu âOdtwarzanie sterowane zegaremâ.

Wy czanie sterowane zegarem

1 2

Wybierz

dane ród o sygna u.

Naci nij przycisk SLEEP.

Przyk ad: Zasypiaj c i budz c si mo esz s ucha tej samej stacji radiowej. W obu przypadkach musi by odtwarzany d wi k z tego samego ród a (nie mo na wybra dwóch ró nych funkcji urz dzenia).

Równoczesne korzystanie z funkcji odtwarzania i wy czania sterowanego zegarem

Zmiana czasu, po którym urz dzenie zostanie wy czone: Kilkakrotnie naci nij przycisk SLEEP, eby ustawi czas, po którym urz dzenie ma zosta wy czone. Wskazania b d si zmienia y w pokazanej poni ej sekwencji. Czas, po którym urz dzenie ma zosta wy czone, mo na równie zmieni ju po zaprogramowaniu wy cznika.

1 2

Zaprogramuj wy cznik czasowy (punkty 1-2, strona 19). Po zaprogramowaniu wy cznika czasowego zaprogramuj operacj odtwarzania sterowan zegarem (punkty 4-6, strona 18).

3

Po up ywie zaprogramowanego czasu urz dzenie wy czy si automatycznie. Na minut przed wy czeniem urz dzenia poziom g o no ci zacznie si obni a .

PL-19

03/10/29

XL-S10H_H_PL.fm

TINSZA003SJZZ

You might also want to buy

$4.99

XLS10H SHARP
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.188 - Number of Queries: 109 - Query Time: 0.032